En Culture Lab – תקנון הצטרפות


  1. מועדון הלקוחות.

מועדון הלקוחות En Culture Lab הוקם על מנת להעניק לחבריו הטבות, הנחות בלעדיות, עדכונים וחדשות של En Culture. 

  1. הגדרות

2.1 “המועדון” או “En Culture Lab” הינו מועדון הלקוחות של אן קלצ’ר (En Culture). 

2.2 “חבר מועדון” הינו כל מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

2.3 “התקנון” הינו תקנון המועדון המפורט במסמך זה.

2.4 “טופס הרשמה” הינו טופס ההרשמה למועדון En Culture Lab.

2.5 “פרטי החבר” הינם פרטים אשר מסר חבר המועדון בעת הצטרפותו כפי שמוגדרים בסעיף – לתקנון. 

2.6 “הטבות” ו-“הנחות בלעדיות” כפי שמוגדרות בסעיף – לתקנון. מנהלת המועדון רשאית לשנותן מעת לעת ללא התראה מוקדמת.

2.7 “מנהלת המועדון” הינה אן קלצ’ר (En Culture).

  1. תנאי ההצטרפות למועדון

3.1 ההצטרפות למועדון הינה בחינם ואינה כרוכה בתשלום.

3.2 החברות במועדון לתקופה של שנה ותתחדש אוטומטית אלא אם ביקש החבר אחרת.

3.3 בתום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות של הלקוח.

3.4 ההרשמה מתבצעת באמצעות מילוי ושליחה של טופס הרשמה דיגיטלי (בחנות או באתר האינטרנט)

3.5 מנהלת המועדון תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדית ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

3.6 הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו\או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו\או שינוי התקנון.

3.7 במידה ויחולו אי אילו שינויים בפרטי חבר המועדון, האחריות על עדכון הפרטים תחול על החבר בלבד, ולא יהיו לחבר המועדון אי אילו תלונות על אי ידיעה או אי קבלת הטבות, הנחות, דיוור, הודעה או עדכון מהמועדון בעקבות אי עדכון הפרטים כאמור.  

3.8 בהצטרפותו למועדון מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים (לרבות ניוזלטר) ותוכן שיווקי ופרסומי מאן קלצ’ר בקשר למוצריה, פעולותיה ולהנחות והטבות, בחלק או בכל אמצעי התקשורת אותם סיפק הלקוח בעת הרשמתו למועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של אן קלצ’ר, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

3.9 לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים, ניוזלטר או כל תוכן שיווקי מאן קלצ’ר, במהלך תקופת החברות במועדון או לאחריה, יודיע על כך לאן קלצ’ר בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו\או בפניה ישירה לחנות ברח’ טשרניחובסקי 9, תל אביב.  

  1. הטבות לחברי המועדון

4.1 במסגרת החברות במועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות:

4.1.1 הטבת הצטרפות חד פעמית אשר תשתנה מעת לעת בהתאם להחלטת מנהלת המועדון. 

4.1.2 הטבת יום הולדת מקנה 20% הנחה מהמחיר לצרכן. ללא כפל מבצעים והטבות, לא תחול על מהדורות מוגבלות ו\או השקות מיוחדות. 

4.1.3 הטבות משתנות שיעודכנו בדרכי ההתקשרות השונים אותן מסר הלקוח בעת הצטרפותו באמצעות מילוי טופס ההצטרפות למועדון, לרבות הודעות סמס, דוא”ל, ניוזלטר ועוד.

4.1.4 ההנחות, ההטבות והקופונים לחברי המועדון יהיו תקפים במהלך העונה למעט במכירות סוף עונה ו\או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו\או השקות מיוחדות אלא אם צוין אחרת.

4.1.5 ההטבות, הקופונים וההנחות אינם תקפים למותגים ישראלים אלא אם צוין אחרת.

4.2 הטבות הניתנות למימוש בקופונים או קופונים דיגיטליים (קוד קופון):

4.2.1 הקופונים ישלחו ללקוח באמצעי המשלוח בו תבחר מנהלת המועדון, ולפי שיקול דעתה. 

4.2.2 מימוש הקופונים בחנויות יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS\MMS המכילה את הקופונים או בהצגת המייל עם הקופון מתיבת המייל של חבר המועדון. בחנות האונליין ניתן יהיה לממש את קוד הקופון בהקלדתו בשדה המתאים בתהליך הצ’ק אאוט. קופון שלא מומש עד סיום תקופת ההטבה לא יתקבל ולא ניתן יהיה לממשו לאחר מועד פקיעתו. חבר מועדון שלא ניצל את הקופון בתקופת ההטבה לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו\או תמורה כלשהי בגינו.

4.4 מנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, להפסיק, ולשנות את ההטבות ו\או את מחיריהן ו\או עלותן ו\או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה.

4.5 ההטבות הינן אישיות ולא ניתנות להעברה.

4.6. מנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילותו. כל הקופונים וההטבות יהיו תקפים עד למועד הפסקת פעילות המועדון בהתאם לתאריכי התפוגה של כל אחד מהם. לא יהיו לחברי המועדון שום טענות בנוגע להפסקת פעילות המועדון. 

  1. סיום וביטול חברות במועדון

5.1 מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שתימסר למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

5.2 לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות, קופונים והנחות של חברי מועדון במקרה של סיום או ביטול החברות במועדון מכל סיבה שהיא. 

  1. מדיניות פרטיות, דיוור ישיר ומאגר מידע.

6.1 הפרטים האישיים אותם מסר חבר המועדון בעת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של אן קלצ’ר.

6.2 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטיו של החבר שסיפק בעת ההרשמה, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכן כל מידע אודותיו שהגיע ו\או יגיע לידיעת אן קלצ’ר יוחזקו במאגר מידע של אן קלצ’ר או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש למטרות הבאות:

6.2.1 למטרות פרסום, קידום מכירות, שיווק, ומכירות, ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא מנהלת המועדון לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בהודעות סמס, בהודעות וואטסאפ, בדוא”ל או בכל אמצעי אחר)

6.2.2 לצרכי ניהול המועדון, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון

6.2.3 לצרכים פנימיים, כגון ביקורות או תחקור תלונות.

6.2.4 לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגיות” (Cookies) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של אן קלצ’ר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו\או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. אן קלצ’ר לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

6.3 אן קלצ’ר לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצד שלישי, אלא בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.3.1 אם תקבל  התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע”י חבר המועדון ובכל תביעה, טענה, מחלוקת, או הליך משפטי, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין אן קלצ’ר.

6.3.2 אם פעילות המועדון תאורגן במסגרת גוף אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג המועדון עם גוף אחר, רשאית תהיה אן קלצ’ר להעביר לגוף האחר את פרטי חברי המועדון, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו כלפי חברי המועדון. אן קלצ’ר תיידע את חברי המועדון מראש במקרה של העברת פרטי חברי המועדון לגוף אחר כאמור.

6.3.3 אם תידרש לעשות כן לפי דין או לפי צו שיפוטי.

 6.4 חברי המועדון מאשרים שידוע להם כי לא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חברי המועדון ו\או להצטרף למועדון, וכי מסירת המידע הנ”ל נעשה בהסכמתם ומרצונם החופשי. חברי המועדון מסכימים בזאת במפורש לשימוש האמור לעיל ומאשרים כי השימוש בפרטים שנמסרו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל פיצוי ו\או זיכוי ו\או סעד כלשהו. 

6.5 חברי המועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו\או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום באן קלצ’ר ו\או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב לאן קלצ’ר. מנהלת המועדון תפעח בהתאם להוראה שנמסרה לה, ותהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שיהיו זכאים לפיצוי כלשהו על כך. 

  1. דרכי התקשרות

7.1 דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי מנהלת המועדון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בחנות של אן קלצ’ר ו\או באמצעי תקשורת כלשהו ו\או באמצעות דיוור ישיר ו\או באתר האינטרנט של אן קלצ’ר ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון וללא תהיינה לחברי המועדון טענה ו\או דרישה בגין כך ו\או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

7.2 דרכי מסירת ההודעות מחברי המועדון לאן קלצ’ר ייעשו באמצעות פניה באמצעות הדואר האלקטרוני: contact@en-culture.com, או בחנות ברחוב טשרניחובסקי 9, ת”א.

  1. אחריות 

8.1 אן קלצ’ר אינה מתחייבת כי האתר ו\או המועדון לא יפסיקו את פעילותם באופן זמני ו\או קבוע, והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את פעילות האתר ו\או המועדון בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

8.2 המועדון ו\או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא בגין מימוש או אי מימוש ו\או שימוש בהטבות. כמו כן לא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהיא בקשר לנזק כלשהו, תוצאת, נסיבתי, או עקיף, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו\או ההטבות, לרבות אובדן הזדמנות עסקית, אובדן רווחים, ירידת ערך, אובדן מוניטין וכיו”ב.

8.3 אן קלצ’ר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל שיבוש ו\או תקלה ו\או עיכוב במועדון לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו\או במערכות האינטרנט ו\או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו\או מחמת אירועים שאינם בשליטתה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חברי המועדון בכל סעד ו\או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה או שיבוש כאמור, תהיה רשאית אן קלצ’ר לבטל את המועדון ו\או לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט אן קלצ’ר עקב תקלה ו\או שיבוש כאמור לעיל וכי אן קלצ’ר אינה ולא תהיינה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו\או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו\או בקשר עם תקלה ו\או שיבוש כאמור לעיל ו\או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

7.4 אן קלצ’ר נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי המועדון באתר, אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין משום שרשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים.  על חבר המועדון לדעת שייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע מגורמים שונים שאינם תלויים באן קלצ’ר. אן קלצ’ר אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה, ובהעלאת תוכן ו\או מידע, חברי המועדון משחררים את אן קלצ’ר ו\או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שיגרם להם ו\או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד אן קלצ’ר ו\או מי מטעמה בקשר לכך.

  1. כללי.

9.1 כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מופנה לגברים ונשים כאחד. 

9.2 תקנון זה מחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי בחנות הרשמית של אן קלצ’ר. 

9.3 יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בנוגע לשימוש באתר. 

9.4 אן קלצ’ר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להחליף ולגרוע בכל עת את הוראות התקנון, חלקן או כולן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת. 

9.5 אן קלצ’ר רשאית באופן בלעדי ומוחלט לשנות את שמו של המועדון, סמלו, וכיו”ב בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

9.6 כל התנהגות של אן קלצ’ר לטובת חבר מועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

9.7 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש במועדון, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר ובמועדון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.8 בכל מקרה של סתירה ו\או אי התאמה בין תקנות זה לפרסומים אחרים בקשר למועדון, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

9.9 ט.ל.ח

תאריך עדכון: 11.5.2023